برگ نخست    برنامه ها     پخش ویژه    پخش زنده    فراخوان به همکاری    دهش    آگهی بازرگانی  رویدادها  فروشگاه     آرمان   درباره ما    پیوند با ما
Home    Programs     Archive    Live    Invitation    Donate    Ads  News   Shop    Goal   About Us    Contact Us

 
   

هدف و آرمان دين بهي رساندن انسان و همبودگاه های انساني به آرامش مي باشد. آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرانجام به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد. تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به “اهورامزدا” پيوند مي دهد. - See more at: http://www.dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-49/161-2012-05-29-05-57-17#sthash.GpIIAqte.dpuf
هدف و آرمان دين بهي رساندن انسان و همبودگاه های انساني به آرامش مي باشد. آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرانجام به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد. تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به “اهورامزدا” پيوند مي دهد. - See more at: http://www.dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-49/161-2012-05-29-05-57-17#sthash.GpIIAqte.dpuf
هدف و آرمان دين بهي رساندن انسان و همبودگاه های انساني به آرامش مي باشد. آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرانجام به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد. تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به “اهورامزدا” پيوند مي دهد. - See more at: http://www.dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-49/161-2012-05-29-05-57-17#sthash.GpIIAqte.dpuf

رویدادهای زرتشتی از دیگر تارنما های خبری زرتشتی

تارنمای خبری امرداد

تارنمای خبری برساد

تارنمای خبری همازور

 

هدف و آرمان دين بهي رساندن انسان و همبودگاه های انساني به آرامش مي باشد. آرامشي كه افزايش و پيشرفت را در پي داشته و سرانجام به رسايي يا تكامل خواهد انجاميد. تكاملي كه ميوه ي آن شادي و خشنودي كامل بوده و انسان را به جاودانگي و بيمرگي، يا به گفته ي ديگر به “اهورامزدا” پيوند مي دهد. - See more at: http://www.dinebehi.com/pe/index.php/2012-05-27-20-15-49/161-2012-05-29-05-57-17#sthash.GpIIAqte.dpuf
   
   

impressum , Copy Right Zartosht.TV همیاری Donate